2023 AUGUST - HraMoKaPlus

Obnova priestorov barokového kaštieľa na Hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva
a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktovSK | EN
Prejsť na obsah
AUGUST 2023
Hradný prístupový most ako jediná návštevnícka a dopravná trasa vstupu na hradné nádvorie je dlhodobo v zlom technickom stave. Početné dodatočné úpravy rôznych využívateľov objektu NKP hrad Modrý Kameň a najmä nedostatočne a nevhodné odvádzanie zrážkových vôd  v minulých storočiach vážne poškodili murivá klenieb a statiku mostných konštrukcií.  Zámer výzvy poskytovateľa o poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov umožnil zaradiť do rozpočtu projektu HraMoKaPlus  aj opravu prístupového hradného mosta. Na základe odporúčania odborného statika vyžaduje okamžitú dôslednú opravu. Projektová dokumentácia bola vypracovaná po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici a na základe výsledkov predstupového stavebno-historického, archeologického a reštraurátorského výskumu.
V záujme bezpečnosti návštevníkov, zabezpečovania odborných činností múzea a možnosti dopravy na nádvorie kaštieľa pri realizácií ďalších aktivít projektu HraMoKaPlus bolo stavebné dielo – oprava hradného mosta  v najkratšom možnom termíne. Odovzdanie diela je na základe ZOD s dodávateľom stavebných prác  stanovené dňa 30.4.2024.Hradný most v 20. rokoch 20. storočia
Pôvodný stav - február 2023
Most pred začiatkom  rekonštrukčných prácMost pred začiatkom  rekonštrukčných prác
Odovzdanie stavby
Odovzdanie stav
Zámer výzvy poskytovateľa o poskytnutie dodatočných finančných prostriedkov umožnil zaradiť do  rozpočtu projektu HraMoKaPlus aj opravu prístupového hradného mosta. Stavebné dielo – oprava hradného mosta bolo odovzdané dodávateľovi vybranému vo verejnej súťaži dňa 14. augusta  2023.
Návrat na obsah